Mitrovačke vesti

Bolnica Sremska Mitrovica- Potrebna medicinska sestra- tehničar

Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za popunu radnog mesta:

1.Medicinska sestra – tehničar na neonatologiji  – Odeljenje za novorođenčad -Služba ginekologije i akušerstva – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme do povratka odsutne radnice koja se nalazi na odsustvu sa rada radi posebne nege deteta, sa punim radnim vremenom. Izvršilac 1 Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju  i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji  i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola opšteg, pedijatrijskog ili akušerskog smera,  položen stručni ispit.

Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u vođenju normalnih porođaja i pomaže doktoru kod vođenja nepravilnih porođaja. Preuzima novorođenče od babice u porođajnoj sali nakon porođaja. Vrši pripremu trudnica za porođaje i operacije, daje terapiju trudnicama, porodiljama i novorođenčadima, prema uputu lekara. Ukazuje prvu negu novorođenčetu po rođenju i učestvuje u reanimaciji. Učestvuje u viziti,pomaže lekaru pri pregledu i intervencijama. Radi posebnu negu u poluintenzivnoj nezi porodilja i novorođenčadi. Vrši pratnju prilikom transporta trudnice, porodilje i novorođenčeta u tercijalnu ustanovu. Priprema materijal potreban  za rad u porodilištu i Odeljenju za novorođenčad za sterilizaciju i stara se da ista bude pravilno urađena. Vodi računa o ishrani porodilje, trudnice i novorođenčeta. U svom radu vodi računa o uspostavljanju laktacije. Uzima materijal za laboratorijske analize za majku i dete i stara se da ista bude na vreme dostavljena i obrađena. Vodi medicinsku dokumentaciju u toku porođaja, hosipitalizacije i na otpustu kao i dokumentaciju od značaja za prijavu rođenja. Izrađuje i šalje  na  dalju  obradu  potrebne  izveštaje.  Vodi  računa  o  ispravnosti  aparata, instrumenata i materijala kojima se služi.  Radi i druge poslove po nalogu glavne  sestre odeljenja, šefa i načelnika službe iz delokruga  svoga rada i domena svoje stručnosti. Daje predlog  glavnoj  sestri  za  poboljšanje  rada  iz  svog  domena.  Za  svoj  rad  odgovorna  je načelniku službe, šefu odeljenja i glavnoj sestri. Radno mesto sa povećanim rizikom.                          

 Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:   

–  Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom 

  –  Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom

  –  Fotokopija Uverenja o položenom stručnom ispitu  

–  Fotokopija Licence ili Rešenje o upisu u  Komoru med.sestara i zdrav.tehničara     

–  Fotokopija važeće lične karte    

–  Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom 

Napomena: Kandidat koji bude primljen u radni odnos po ovom oglasu dužan je da dostavi overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada. U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto. Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz  prijavu  na  oglas  za  svako  radno  mesto  na  koje  se  konkuriše  potrebno  je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.      

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren od 19.03.2021. do 23.03.2021.

Click to comment

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Najnovije vesti

To Top